top of page
  • Writer's pictureAnna Jenemark

Hej vänner, här kommer en liten hälsning via video från en vanlig måndagseftermiddag på kontoret i Campinas.


Allt gott!11 views0 comments
  • Staffan Jenemark

Hej igen, här kommer en liten uppdatering från oss i Campinas.

Vi mår bra, är fortsatt friska, och gläder oss över att mer och mer av samhället sakta börjar öppna, och att läget med Covid-19 lugnar sig allt mer (i alla fall i vår stad Campinas, och i delstaten Sao Paulo också). I Campinas ligger nu beläggningen på IVA på ca 70%, när det var som värst var den på 95-100%. Sen är det ju fortfarande ett tufft läge, där många fortfarande drabbas, och karantänen fortsätter, om än med "lättnader" i vad som krävs av oss.

Kyrkorna kan sakta börja ha gudstjänster igen (med liknande regler som i Sverige) så vi har varit på vår första gudstjänst sen i mars – en DRIVE-IN familjegudstjänst på kyrkans parkeringsplats. I vårt condominio (gated community där vi bor), har till barnens stora glädje äntligen poolen öppnat igen. Men karantänen fortsätter och vi uppmuntras att hålla oss hemma. Nytt är dock att Kajsa börjar skolan den 7e oktober, och Eliah knappt två veckor senare. Adam som går i motsvarande högstadiet (6e klass) kommer att fortsätta med hemskola via video och zoom hela skolåret. Vi ser fram mot att Eliah och Kajsa ska börja skolan, för då kommer det också att bli lite lättare för oss att hinna med mer jobb, vilket vi längtar efter.

Just nu gläds vi extra åt att SMR har godkänt EFKs och FEPAS ansökan om medel till ett antikorruptionsprojekt, som vi hoppas ska kunna börja efter nyår. Mer info om det kommer i ett senare blogginlägg. Det känns i alla fall fantastiskt bra, uppmuntrande och gott. Vi ser ju att det behövs så mycket, och vi tycker projektet är superbra utformat! Anna kommer att vara involverad i det till stor del. Nu under hösten så arbetar Anna mest som bollplank till Tania Wutski (FEPAS koordinator)i förberedelserna, bl a med översättning av projekttexter och framtagandet av en antikorruptionspolicy för FEPAS. Staffan kämpar på med portugisiskan, och försöker lägga tid på det. Han ska också vara med och undervisa på CIBIs årliga missionsvecka i slutet på oktober (den här gången online via zoom, vad annars i dessa tider).

Vi mår bra mitt i allt, även om vi känner oss lite trötta och slitna efter 6 månader i karantän i ett nytt land, med hemskola och utan riktigt lov och semester. Men, humöret är gott, vi känner fortfarande att vi är på rätt plats.

142 views0 comments
  • Staffan Jenemark

Hi again, here's a small update from us in Campinas.

We are feeling well, are still healthy, and we are happy that more and more of society is opening up, and that the situation with Covid-19 is calming down more and more (at least in our city Campinas, and in the state of Sao Paulo as well). In Campinas, the occupancy rate at the ICU is now around 70%, when it was at its worst it was 95-100%. It is still a tough situation, where many are still affected, and the quarantine continues, but with "relief" in what is required of us.

The churches can slowly start having services again (with max 50 in attendance) so we have been to our first service since March - a DRIVE-IN family service in the church parking lot. In our condominio (gated community where we live), the pool has finally reopened, to the great delight of our kids. But quarantine continues and we are encouraged to stay at home. What is new, however, is that Kajsa starts school on October 7, and Eliah two weeks later. Adam, who is in high school (6th grade), will continue with home school via video and zoom throughout the school year. We look forward to Eliah and Kajsa starting school, because then it will also be a little easier for us to catch up with work, which we long for.

Right now, we are so excited that the Swedish Mission Council has approved our application for funding for an anti-corruption project, which we hope will be able to start after the New Year. More info about it will come in a later blog post. In any case, it feels great and very encouraging. We see that it is so needed, and we think the project is super well designed! Anna will be involved in it to a large extent. Now during the autumn, Anna works mostly as a sounding board for Tania Wutski (main coordinator at our partner NGO “FEPAS”) in the preparations, including translation of project texts and the development of an anti-corruption policy for FEPAS. Staffan works on his portuguese and tries to spend time on it. He will also be teaching at our sister church CIBI's annual mission week at the end of October (this time online via zoom, what else in these times).


We feel good in the middle of everything, even if we are a little tired and worn out after 6 months in quarantine in a new country, with home school and without a real vacation. But, our mood is good, we still feel we are in the right place.

28 views0 comments
bottom of page