top of page
  • Writer's pictureAnna Jenemark

Vad då korruption? En liten inblick...

Under det här året har vi fått vara med och arbeta på en ansökan om medel till ett projekt mot korruption som kommer att genomföras i nordöstra Brasilien. Som några av er sett beviljades ansökan och projektet kommer att kunna genomföras under tre års tid från och med början på nästa år! Vi är så glada för detta, och ser att detta är en av de viktigaste sakerna vi kommer att arbeta med under vår tid här.


Här förklarar vi lite om korruption i Brasilien och hur projektet kommer att arbeta för att bekämpa korruption. För oss är det både självklart och viktigt att arbeta för barnen och för att stärka deras rättigheter.


VAD ÄR KORRUPTION?

Korruption är när man missbrukar sin makt eller sina resurser för egen vinning. Det kan till exempel betyda att man missbrukar förtroenden eller uppdrag man fått, och kan också leda till att man får ekonomiska fördelar.


VAD BEROR KORRUPTION PÅ?

Grunden till korruptionsproblematiken i Brasilien lades redan under kolonialtiden då landet styrdes av en liten elit, och där bristen på straff, (eller ens risk för upptäckt) för nämnda elit var påtaglig. Korruptionsnivån i Brasilien är ett svårt fenomen att förklara, men det finns två viktiga aspekter: bristen på starka myndigheter/institutioner och en kultur där korruption tolereras. Korruption i Brasilien är kulturell, det betyder inte att det är kulturellt accepterat att utöva korruption, men att man tolererar det. Brasilianare är inte utbildade för att konfrontera fel, i både små och stora sammanhang. Små handlingar av korruption tolereras på grund av social förlägenhet, det är skamfullt att konfrontera någon som gör fel. Grov korruption å sin sida tolereras eftersom man tror att man inte har något sätt att bekämpa den. På grund av denna kultur av tolerans är Brasiliens kontrollinstitutioner (till exempel system för revision och ekonomisk kontroll i kommuner) svaga, eftersom man på ett sätt är beroende av de principer och värderingar som är inbäddade i folkkulturen.


HUR PÅVERKAR KORRUPTION?

Korruption strider mot brasiliansk lagstiftning och påverkar den brasilianska befolkningen, direkt och indirekt. En vanlig konsekvens är att färre resurser läggs på hälsa, utbildning, infrastruktur, säkerhet och bostäder. Det ökar också den sociala och ekonomiska ojämlikheten. Det påverkar särskilt de barn som, på grund av korruption, inte har tillgång till det de egentligen har rätt till (deras rättigheter). Den brasilianska barn- och ungdomslagen säger att "det är familjens, samhällets och regeringens plikt att med absolut prioritet säkerställa barns rättigheter när det gäller liv, hälsa och mat, bland annat". Ett av många sätt att garantera denna rätt är att se till att barn får möjlighet att äta mat på sin skola (skol-lunch helt enkelt). På grund av korruption går många barn miste om de hälsosamma måltider de skulle fått på sin skola. Istället får de något billigt, energifattigt och kanske rentav onyttigt, och tjänstemannen som står för inköpen stoppar pengarna i sin egen ficka. I förlängningen kan detta påverka både barnens fysiska utveckling men också deras tilltro till samhället i stort. På grund av korruption kommer resurser som skulle användas för att garantera barnens rättigheter inte dem till del. Enligt den federala åklagaren Paulo Roberto Galvão, som arbetade med Operation Lava Jato 2017, förlorar Brasilien omkring 200 miljarder R$ (350 miljarder SEK) årligen på grund av korruption! Det är enorma summor! Detta får såklart konsekvenser för landets befolkning, och särskilt för barnen.

ANTIKORRUPTIONSPROJEKTET

Barns rättigheter i ett land kan stärkas på flera sätt. Ett är att lagstifta så att lagarna stärker barnens rättigheter; den andra är att investera i offentlig politik för barn, så att deras rättigheter garanteras, så att de t ex får utbildning av god kvalitet och tillgång till hälsovård. Idag har Brasilien en ganska bra barnlag - den så kallade ECA (brasilianska barn och ungdomslagen). Tyvärr brister politiken och myndigheterna på två övergripande sätt, dels avsätter de för lite resurser för områden som rör barn, och dels gör korruption att resurser avsedda för barn ”försvinner”, vilket gör att barn inte har tillgång till det de enligt lag har rätt till.


FEPAS har tillsammans med EFK arbetat fram ett projekt för att bekämpa korruptionen där den är som mest utbredd, i nordöstra Brasilien. Under tre års tid ska grupper i sju olika städer utrustas med verktyg och bekämpa korruptionen på olika plan i samhället.


I det här projektet ska vi arbeta tillsammans med FEPAS, genom att engagera medborgare i kampen mot korruption. Vi är övertygade om att alla kan ha en roll och ge sitt bidrag: barn, tonåringar, ungdomar och vuxna. De är alla offer för korruptionens konsekvenser men samtidigt har de alla möjlighet att vara med och förändra och påverka.


Projektet bygger på tre områden. Det första är att engagera och stärka kyrkorna så att de ska kunna genomföra opinionsbildning och kontroll av myndigheters agerande. De kan också främja en kultur av öppenhet i sin gemenskap och på det sättet vara förebilder i kampen mot korruption.


Det andra området är att påverka barn- och ungdomspolitiken. Projektet kommer att utmana cilvilsamhället att övervaka och kontrollera den offentliga politiken, något civilsamhället har rätt att göra enligt det brasilianska politiska och demokratiska systemet.Det tredje området är att utrusta barn och ungdomar i de sociala projekt som är knutna till FEPAS och i skolorna i de sju städerna projektet kommer att genomföras i, att övervaka offentliga tjänster som påverkar deras dagliga liv. Projektet vill stärka denna generation av barn och ungdomar genom att utrusta de med verktyg för att påverka och förändra synen på korruption och även föra vidare en ny syn på korruption till nästa generation.


Jag, (Anna), har bott i Brasilien tidigare, och sett med egna ögon hur oerhört utsatta många barn är, och hur korruptionen och de orättvisor som kommer med den, påverkar barns liv. För oss är det självklart att arbeta för barnen. För Gud älskar barnen. Att nu få vara med och se hur vi kan börja arbeta bort korruptionens problematik från grunden och inte bara dess konsekvenser, känns både viktigt och uppmuntrande och något som verkligen ligger på Guds hjärta!


Under de kommande åren kommer vi att dela med oss av hur det går med de olika delarna i projektet. Vi ser fram emot ett spännande arbete mot korruption i Brasilien.


164 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page